Κατασκευή

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την κατασκευή, ανακατασκευή και επίβλεψη έργων οποιασδήποτε κλίμακας. Κύριοι στόχοι, αποτελούν η διασφάλιση της ποιότητας, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ο συνεχής έλεγχος του κόστους, σύμφωνα με τον συμφωνηθέν προυπολογισμό και την πιστή εφαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης.