Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας, σχετίζονται με τις διαφορετικές ειδικότητες των μηχανικών που συγκροτούν το γραφείο μας. Έτσι, πέρα από την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και τοπογραφικών μελετών, το γραφείο μας, αναλαμβάνει την διαχείριση κατασκευής έργων, αλλά και διάφορες υπηρεσίες μηχανικών, όπως η έκδοση αδειών δόμησης, οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων κλπ